Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Longboardmania.pl

I. Definicje

 1. Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika przy Kontakcie z danym Trenerem za pośrednictwem Serwisu.
 2. Formularz Rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.
 3. Kontakt – czynność dokonana w Serwisie polegająca na kontakcie Użytkownika z Trenerem za pośrednictwem Konta, w szczególności w celu ustalenia warunków prowadzenia przez Trenera zajęć z Użytkownikiem.
 4. Konto – zapis informatyczny, utworzony dla Użytkownika w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Użytkownika, w tym historię kontaktów z Trenerami.
 5. Newsletter – informacje przesyłane przez Usługodawcę do Użytkowników w różnych, dowolnych terminach na adres poczty elektronicznej Użytkownika, dotyczące oferty i usług Serwisu, promocyjne lub/i reklamowe, w tym poświęcone aktualnym wydarzeniom związanym z tematyką Serwisu, a także ofercie Trenerów.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, po którego zakończeniu Użytkownik uzyskuje Konto w Serwisie.
 8. Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem longboardmania.pl, poprzez który Usługodawca świadczy Usługi.
 9. Trener – instruktor jazdy na longboardzie, który oferuje swe usługi za pośrednictwem Serwisu.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w chwili zakończenia Rejestracji bądź z chwilą wejścia do Serwisu (w przypadku tych Użytkowników, którzy Konta nie posiadają).
 11. Usługi — wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin, w szczególności:
  1. prezentacja materiałów związanych z tematyką longboardową;
  2. prezentacja oraz dostęp do bazy Trenerów;
  3. utworzenie i prowadzenie Konta (w przypadku Użytkowników, którzy będą chcieli takie Konto założyć);
  4. udostępnienie panelu do kontaktowania się z Trenerami;
  5. otrzymywanie Newslettera.
 12. Usługodawca – Maciej Żołnierkiewicz, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Hator Group Maciej Żołnierkiewicz”, z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 43 lok. 76, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272499803, REGON: 144409602.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;
  2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług;
  3. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  4. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.
 2. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy, którzy utworzą i posiadają Konto w Serwisie bądź tacy, którzy takiego Konta nie założą (w takim przypadku, Usługi na rzecz takiego Użytkownika są świadczone na zasadzie jednorazowości). Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a następnie do jego akceptacji w trakcie procesu Rejestracji (w przypadku Użytkowników, którzy posiadają Konto). W przypadku Użytkowników, którzy Konta nie posiadają, rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za świadczenia Trenerów w zakresie prowadzenia treningów, przy czym Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w zakresie doboru Trenerów, którzy będą przedstawiać swoją ofertę za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności: umożliwi taką prezentację jedynie takim Trenerom, którzy dają rękojmię prawidłowego świadczenia usług w zakresie prowadzenia treningów.
 4. Użytkownicy, którzy dokonują Kontaktu (a więc ci, którzy mają założone Konto), uprawnieni są do zgłaszania wszelkich uwag i rekomendacji dotyczących sposobu prowadzenia przez Trenerów zajęć, na adres e-mail: hello@longboardmania.pl.
 5. Dla usunięcia wątpliwości, Usługodawca wskazuje, iż jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Trenerami i Użytkownikami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki zachowań Trenera i Użytkownika podczas treningów, w tym za wszelkie szkody (w tym: urazy), powstałe z udziałem Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania wszelkich poleceń Trenera. Zaleca się, by przed przystąpieniem do zajęć, Użytkownik zapoznał się z filmami poglądowymi zamieszczonymi na Portalu, przy czym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu wykonywania jakichkolwiek działań w oparciu bądź zgodnie z tymi filmami. Filmy te należy traktować jako filmy poglądowe, a nie instruktażowe, a wszelkie działania w nich przedstawione należy wykonywać w obecności Trenera bądź innych osób dysponujących odpowiednim doświadczeniem, zgodnie z ich wskazówkami.
 6. Użytkownik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując Kontaktu, potwierdza jednocześnie, że jego opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę.
 7. Dla korzystania z Serwisu wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

III. Rozpoczęcie świadczenia Usług. Rejestracja i Konto.

 1. Rejestracja Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik winien:
  1. poprawnie uzupełnić Formularz Rejestracyjny umieszczony w Serwisie (podając wszelkie niezbędne do tego dane osobowe),
  2. za pomocą stosownych funkcjonalności zaakceptować Regulamin, oraz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług,
  3. Po wypełnieniu oraz wysłaniu Formularza Rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie jest równoznaczne z zakończeniem procesu Rejestracji i utworzeniem Konta w Serwisie.
 3. W toku Rejestracji Użytkownik może (choć nie musi) również wyrazić zgodę na (i) przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przesyłania Newslettera lub przesyłania informacji handlowych oraz (ii) wysyłanie Newslettera oraz wysyłanie innych informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracyjnego, a co za tym idzie: podanie wymaganych w nim danych osobowych, jest dobrowolne.
 6. Usługodawca może w każdej chwili usunąć Konto, jeśli powziął uzasadnione i wiarygodne informacje, że Użytkownik działał niezgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O usunięciu Konta Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą mailową w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu usunięcia Konta.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora (adres e-mail) i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 8. Konsument, który zawarł Umowę poprzez założenie Konta, może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku, winien złożyć stosowne oświadczenie woli na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta (w przypadku Użytkowników, którzy Konto założyli) bądź w przypadku opuszczenia Serwisu przez Użytkownika (w przypadku Użytkowników, którzy Konta nie założyli).

IV. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, za pośrednictwem Formularza, Kontakt z Trenerem.
 2. Usługodawca dba o to, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Trenerów oraz oferowanych przez nich treningów były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli okaże się, że informacje te są nieprawdziwe, gdyż podawane są one w całości przez Trenera.
 3. Stronami umów o świadczenie usług w zakresie prowadzenia treningów są: Użytkownik oraz wybrany przez niego Trener.
 4. W celu ułatwienia Kontaktu, Usługodawca udostępni za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności kalendarz dostępności danego Trenera. Autorem wpisów do kalendarza jest Trener, co oznacza, że Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność wpisów do kalendarza.
 5. Z tytułu korzystania z Usług, Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania jakiejkolwiek płatności na rzecz Usługodawcy. Wszelkie ustalenia dotyczące warunków świadczenia usług w zakresie prowadzenia treningów (w tym: warunki płatności) będą ustalane pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem.
 6. Po dokonaniu Kontaktu, Usługodawca przekazuje stosowną informację za pośrednictwem Serwisu wybranemu przez Użytkownika Trenerowi. Dalsze ustalenia pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem mogą być dokonywane w szczególności za pośrednictwem Serwisu.

V. Prawa i Obowiązki Użytkowników i Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego wstrzymania świadczenia Usług bez podania przyczyny.
  2. wstrzymania świadczenia Usług oraz usunięcia Konta w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy z winy Użytkownika świadczenie Usług na jego rzecz jest niemożliwe.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w Serwisie w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zakazane jest kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku.
 5. Ponadto, Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Za szkody powstałe na skutek zaprzestania bądź wstrzymania świadczenia Usług lub usunięcia Konta z Serwisu, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. Za szkody powstałe w związku lub w wyniku wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie.
  3. Za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie loginu i hasła do Konta czy ujawnianie danych osobowych.

VI. Polityka Prywatności Serwisu

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu jest Maciej Żołnierkiewicz, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Hator Group Maciej Żołnierkiewicz”, z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 43 lok. 76, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272499803, REGON: 144409602.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego współpracującego z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Informacje w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w Formularzach udostępniane są Trenerowi w celach uzasadnionych specyfiką Serwisu, w tym: umożliwienia korzystania przez Użytkownika z usług Trenera.
  4. Dane podane w Formularzu / Formularzu Rejestracyjnycm mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Usługodawcę w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w Formularzu / Formularzu Rejestracyjnym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego Formularza / Formularza Rejestracyjnego.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz Trenerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, t.j. Maciej Żołnierkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Hator Group Maciej Żołnierkiewicz”, z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 43 lok. 76, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272499803, REGON: 144409602.
 2. Zakres danych przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu umożliwienia Kontaktu, obsługi reklamacji, usługi wysyłki bezpłatnego Newslettera oraz wysyłki informacji handlowej.
 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania tej informacji.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Serwisu, w tym: dokonywania Kontaktu.
 7. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Administrator powierza przetwarzanie danych Trenerowi, w celu niezbędnym do świadczenia Usług bądź w celu uzasadnionym Regulaminem, na podstawie odrębnych uzgodnień zawartych pomiędzy tymi podmiotami w formie pisemnej. Przetwarzanie danych osobowych przez Trenera będzie miało charakter incydentalny, chyba że Użytkownik i Trener nawiążą współpracę.

VIII. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o ofercie Trenerów, promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Usługodawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego osobom, które wyraziły na to zgodę.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik, do Formularza Rejestracji i wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera.
 3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 4. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w kwestiach dotyczących Usług oraz Serwisu, a także związanych ze świadczeniem przez Trenera usług w zakresie prowadzenia treningów (przy czym (i) uprawnionym do złożenia reklamacji w tym zakresie jest tylko taki Użytkownik, który założył Konto, (ii) Usługodawca będzie współdziałać z Trenerem przy rozpatrywaniu reklamacji i nie odpowiada za sposób, w jaki Trener rozpatrzy te reklamacje).
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: hello@longboardmania.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
 3. Aby reklamacja została uznana za prawidłowo złożoną Użytkownik musi zawrzeć w niej następujące informacje:
 4. Adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika,
 5. Przedmiot reklamacji (w przypadku reklamacji związanych ze świadczeniem usług przez Trenera: w szczególności podanie daty Kontaktu oraz wskazanie Trenera, którego działań reklamacja dotyczy).
 6. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zostanie niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. Usługodawca nie odpowiada za opieszałość bądź inne zaniedbania związane z rozpatrywaniem reklamacji, zaistniałe po stronie Trenera.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usług, w tym do usunięcia Konta z Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory związane z Regulaminem będzie rozstrzygać sąd właściwości ogólnej.

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawem odstąpienia od umowy wraz ze wzorem odstąpienia do Umowy Sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu www.longboardmania.pl, dotyczącej korzystania z zasobów Serwisu za pośrednictwem specjalnie założonego w tym celu Konta („Umowa”) w terminie 14 dni od dnia założenia tego konta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować właściciela Serwisu, tj. Macieja Żołnierkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Hator Group Maciej Żołnierkiewicz”, z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 43 lok. 76, e-mail: hello@longboardmania.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, wg wzoru przedstawionego poniżej). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy, niezwłocznie zostaje usunięte Konto założone w Serwisie, a także przestajemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Z tytułu odstąpienia od Umowy nie ponoszą Państwo jakichkolwiek kosztów.

Wzór odstąpienia od Umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
– Adresat: Maciej Żołnierkiewicz, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Hator Group Maciej Żołnierkiewicz”, z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 43 lok. 76,
– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
– Data zawarcia Umowy:
– Imię i nazwisko Konsumenta
– Adres Konsumenta
– Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl